Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Đặng Thị Tú Linh

Tính dạo hàm của các hàm số bằng định nghĩa Y=3x^2+2 tại x0=0 Y= x^3+2x-1 tại x0=0 E đang cần gấp ah

Ha Hoang
15 tháng 3 lúc 23:19

+) \(Y=3x^2+2\)

=> \(Y'=6x\)

\(x_0=0\Rightarrow Y'=0\)

+) \(Y=x^3+2x-1\)

=> \(Y'=3x^2+2\)

\(x_0=0\Rightarrow Y'=2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Thị Tú Linh
Xem chi tiết
lu nguyễn
Xem chi tiết
Châu Ngọc Minh Anh
Xem chi tiết
Châu Ngọc Minh Anh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
An Hoài Nguyễn
Xem chi tiết
An Hoài Nguyễn
Xem chi tiết
B.Trâm
Xem chi tiết