Bài 19.: Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật

Nguyễn Trần Thành Đạt

Thiết kế kĩ thuật gồm những bước cơ bản nào? Bước nào quyết định sản phẩm được hoàn thiện tiếp hay phải điều chỉnh lại? 

Mai Trung Hải Phong
15 tháng 9 2023 lúc 14:37

- Thiết kế kĩ thuật gồm các bước cơ bản: 

+ Bước 1: Xác định vấn đề, xây dựng tiêu chí cần đạt của sản phẩm

+ Bước 2: Tìm hiểu tổng quan, đề xuất và lựa chọn giải pháp

+ Bước 3: Xây dựng nguyên mẫu

+ Bước 4: Thử nghiệm và đánh giá

+ Bước 5: Lập hồ sơ kĩ thuật

- Bước quyết định sản phẩm được hoàn thiện tiếp hay phải điều chỉnh lại là bước 4 (thử nghiệm và đánh giá)

Bình luận (0)
Minh Lệ
8 tháng 8 2023 lúc 18:38

Tham khảo

- Thiết kế kĩ thuật gồm các bước cơ bản: 

+ Bước 1: Xác định vấn đề, xây dựng tiêu chí cần đạt của sản phẩm

+ Bước 2: Tìm hiểu tổng quan, đề xuất và lựa chọn giải pháp

+ Bước 3: Xây dựng nguyên mẫu

+ Bước 4: Thử nghiệm và đánh giá

+ Bước 5: Lập hồ sơ kĩ thuật

- Bước quyết định sản phẩm được hoàn thiện tiếp hay phải điều chỉnh lại là bước 4 (thử nghiệm và đánh giá)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết