Bài 19.: Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật

Nguyễn Trần Thành Đạt

Đọc nội dung mục 1 và cho biết cách nào được sử dụng để giải quyết vấn đề?

Mai Trung Hải Phong
15 tháng 9 2023 lúc 14:37

Để xác định vấn đề, ta cần tìm hiểu rõ nhu cầu, hiện trạng, ...

Từ đó, ta cần xem xét, phân tích rõ từ thực trạng, nguyên nhân và kết quả

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết