Bài 5: Bảng căn bậc hai

Trang Nguyễn

rút gọn

a) \(\dfrac{2-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}\)+\(\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{\sqrt{3}-1}\)

b)\(\dfrac{3+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}+\dfrac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}-\left(2+\sqrt{3}\right)\)

c)\(\left(\dfrac{5-2\sqrt{5}}{2-\sqrt{5}}-2\right)\times\left(\dfrac{5+3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}-2\right)\)

d)\(\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 6 2021 lúc 22:21

a) Ta có: \(\dfrac{2-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}+\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{\sqrt{3}-1}\)

\(=\dfrac{-\sqrt{2}\left(1-\sqrt{2}\right)}{1-\sqrt{2}}+\dfrac{-\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-1\right)}{\sqrt{3}-1}\)

\(=-2\sqrt{2}\)

b) Ta có: \(\dfrac{3+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}+\dfrac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}-\left(2+\sqrt{3}\right)\)

\(=\sqrt{3}+2+\sqrt{2}-2-\sqrt{3}\)

\(=\sqrt{2}\)

c) Ta có: \(\left(\dfrac{5-2\sqrt{5}}{2-\sqrt{5}}-2\right)\left(\dfrac{5+3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}-2\right)\)

\(=\left(\dfrac{-\sqrt{5}\left(2-\sqrt{5}\right)}{2-\sqrt{5}}-2\right)\left(\dfrac{\sqrt{5}\left(\sqrt{5}+3\right)}{\sqrt{5}+3}-2\right)\)

\(=\left(-\sqrt{5}-2\right)\left(\sqrt{5}-2\right)\)

\(=-\left(\sqrt{5}+2\right)\left(\sqrt{5}-2\right)=-1\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 6 2021 lúc 22:22

d) Ta có: \(\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}\)

\(=\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2+\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2\)

\(=5-2\sqrt{6}+5+2\sqrt{6}\)

=10

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
phú quý
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
Quỳnh Quỳnh Võ
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết
tran anh ky
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết