Bài 5: Bảng căn bậc hai

Lê Thuỳ Lin

chứng minh răng :

a,\(\left(1+\dfrac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}\right)\cdot\left(1-\dfrac{a-\sqrt{a}}{a-1}\right)=1-a\left(a>hoaăặc=0,a\right)\left(a#1\right)\)b, \(\dfrac{\sqrt{ab}-b}{\sqrt{b}}-\sqrt{\dfrac{a}{b}}< 0\left(a>hoac=0,b>0\right)\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 tháng 8 2022 lúc 11:13

\(=\dfrac{\sqrt{ab}-b-\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
phú quý
Xem chi tiết
Quỳnh Quỳnh Võ
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Boy with luv 2019
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết