Bài 5: Bảng căn bậc hai

phú quý

1CHO A=x + \(\sqrt{5}\) và B=a - \(\sqrt{5}\)

Tính giá trị biểu thức P=a + b - ab

2Rút gọn biểu thức 

B= \(\left(\dfrac{1}{x-4}-\dfrac{1}{x+4\sqrt{x}+4}\right)-\dfrac{x+2\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\)  (với x>0 và x\(\ne\)4

Akai Haruma
14 tháng 8 2021 lúc 2:00

1. Đề bài không có b. Bạn coi lại đề.

2.

\(B=\left[\frac{1}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}-\frac{1}{(\sqrt{x}+2)^2}\right]-(\sqrt{x}+2)\)

\(=\frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)-(\sqrt{x}-2)^2}{(\sqrt{x}-2)^2(\sqrt{x}+2)^2}-(\sqrt{x}+2)\)

\(=\frac{4(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-2)^2(\sqrt{x}+2)^2}-(\sqrt{x}+2)=\frac{4}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)^2}-(\sqrt{x}+2)\)

\(=\frac{4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)}-(\sqrt{x}+2)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
TTTT
Xem chi tiết
Boy with luv 2019
Xem chi tiết
Bống
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
Quỳnh Quỳnh Võ
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
Như Như
Xem chi tiết
Tung Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết