Phép nhân và phép chia các đa thức

Long Bee

Làm nhanh giúp e

Cù Đức Anh
7 tháng 12 2021 lúc 19:14

Bài 5:

a, <=> 4x.(x+2) =0

<=> 4x = 0  hoặc x+2 = 0

<=> x=0 hoặc x= -2

b, <=> x(x-5) +2(x-5) =0

<=> (x+2)(x-5) =0

<=> x+2 = 0 hoặc x-5 = 0

<=> x= -2 hoặc x=5

Bài 6:

a, -10/3y

b, 

Bình luận (0)
linh
7 tháng 12 2021 lúc 19:20

4x^2+8x=0 4x(x+2)=0 =>4x=0,(x+2)=0 =>x=0,x=-2

x(x-5)+2x-10=0 x(x-5)+2(x-5)=0 (x+5)(x+2)=0 =>(x+5)=0,(x+2)=0=>x=-5,x=-2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
My Lai
Xem chi tiết
annielin
Xem chi tiết
Hà Thu
Xem chi tiết
Lên.thuy
Xem chi tiết
Đỗ Lân Vũ
Xem chi tiết
Đỗ Lân Vũ
Xem chi tiết