Phép nhân và phép chia các đa thức

annielin

giúp mình nhanh nhaundefined

ILoveMath
9 tháng 11 2021 lúc 14:17

\(a,\Leftrightarrow x^2\left(2x-3\right)=0\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

\(b,\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(x-1\right)+3\left(x-1\right)=0\\ \Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+2+3\right)=0\\ \Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+5\right)=0\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-5\end{matrix}\right.\)

\(c,\Leftrightarrow\left(3x-1\right)^2=\left(4x+6\right)^2\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}3x-1=4x+6\\3x-1=-4x-6\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-7\\x=-\dfrac{5}{7}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
annielin
Xem chi tiết
Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
Dương Nguyễn Thùy
Xem chi tiết
qqqq
Xem chi tiết
My Lai
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết
Đào Nam
Xem chi tiết
39 Anh Thư
Xem chi tiết