Phép nhân và phép chia các đa thức

Đàm Tùng Vận

Tính giá trị các biểu thức sau:

D= \(4x^2-2x+3x\left(x-5\right)\)tại \(x=-1\)

E= \(x^{10}-2020x^9+2020x^8-2020x^7+...+2020x^2-2020x\) tại \(x=2019\)

F= \(x^{10}+20x^9+20x^8+...+20x^2+20x\) tại \(x=19\)

Mấy bạn giúp mk vs ai nhanh mk sẽ vote ạ các bạn làm đầy đủ cho mk nha mk cảm ơn nhìu :33

Lấp La Lấp Lánh
16 tháng 9 2021 lúc 22:45

\(D=4x^2-2x+3x\left(x-5\right)=4x^2-2x+3x^2-15x=7x^2-17x=7\left(-1\right)^2-17\left(-1\right)=24\)

\(E=x^{10}-2020x^9+2020x^8-2020x^7+...+2020x^2-2020x=x^9\left(x-2019\right)-x^8\left(x-2019\right)+x^7\left(x-2019\right)-...-x^2\left(x-2019\right)+x\left(x-2019\right)-x=x^9\left(2019-2019\right)-...+x\left(2019-2019\right)-2019=-2019\)

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
Nam Trieu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Tứ
Xem chi tiết
Ngọc Tra
Xem chi tiết
Tiểu Thư Kiêu Kì
Xem chi tiết
Nguyệt Tích Lương
Xem chi tiết
Hoa Phương
Xem chi tiết
Hoàng Đạt
Xem chi tiết
Phạm Trần Bảo Nguyên
Xem chi tiết