Phép nhân và phép chia các đa thức

Đàm Tùng Vận

Tính giá trị của biểu thức sau:

F=\(x^{10}+20x^9+20x^8+...+20x^2+20x\) với x=-19

Ai nhanh mk vote ạ

Lấp La Lấp Lánh
16 tháng 9 2021 lúc 23:12

\(F=x^{10}+20x^9+20x^8+...20x^2+20x=x^9\left(x+19\right)+x^8\left(x+19\right)+...+x^2\left(x+19\right)+x\left(x+19\right)+x=x^9\left(-19+19\right)+x^8\left(-19+19\right)+...+x^2\left(-19+19\right)+x\left(-19+19\right)-19=x^9.0+x^8.0+...+x.0-19=-19\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
Ngọc Tra
Xem chi tiết
Tuyến Nguyễn
Xem chi tiết
Tiểu Thư Kiêu Kì
Xem chi tiết
Hoa Phương
Xem chi tiết
Dũng Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Hoài An
Xem chi tiết
Phạm Trần Bảo Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Tứ
Xem chi tiết