Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Lan Hương
Hướng về miền trung thân yêu.Tập thể lớp 9A; 9B đã thực hiện “chương trình kế hoạch nhỏ” thu gom giấy vụn, bán mỗi kg giấy vụn 3000 đồng và thu được tổng số tiền là 648 000 đồng. Hỏi mỗi lớp thu gom được bao nhiêu kg giấy vụn. Biết rằng lớp 9B nhiều hơn lớp 9A là 24 kg giấy vụn. Số học sinh lớp 9A, 9B là bao nhiêu biết mỗi em thu gom 3kg giấy vụn.
SC__@
24 tháng 2 lúc 1:37

BGọi số học sinh lớp 9A, 9B lần lượt là x,y (học sinh)

ĐK:x,y \(\in\)N*; y > 8; x < y

Do tập thể lớp 9A, 9B thu gom giấy vụn bán mỗi kg giấy vụn 3000 đồng, thu được tổng số tiền là 648000 đồng và mỗi em thu gom 3 kg giấy vụn nên ta có pt:

  (3x + 3y).3000 = 648000 => x + y= 72  (1)

Mà lớp 9B nhiều hơn lớp 9A là 24 kg giấy vụn nên ta có pt:

3y - 3x = 24 => y - x = 8 (2)

Từ (1) và (2) ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=72\\y-x=8\end{matrix}\right.\) <=> \(\left\{{}\begin{matrix}2y=80\\x=y-8\end{matrix}\right.\) <=> \(\left\{{}\begin{matrix}y=40\\x=32\end{matrix}\right.\)

Vậy số hs lớp 9A, 9B lần lượt là 32; 40 (học sinh)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN