Bài 2. Một số oxit quan trọng

Chung Lethikim

Hoà tan 2,8g CaO vào nước ta được dung dịch A. a. Cho 1,68 lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch A. Hỏi có bao nhiêu gam kết tủa tạo thành b. Nếu cho khí CO2 sục qua dung dịch A. Tính thể tích khí CO2 tối đa có thể tham gia phản ứng ( các thể tích khí đó ở đktc)

Nguyễn Trần Thành Đạt
22 tháng 7 2021 lúc 13:59

nCaO=0,05(mol)

nCO2=0,075(mol)

a) PTHH: Ca + 2 H2O -> Ca(OH)2 + H2

nCa(OH)2=nCa=0,05(mol)

Ta có: 1< nCO2/nCa(OH)2= 0,075/0,05=1,5<2

=> Sp thu được là hỗn hợp 2 muối: CaCO3 và Ca(HCO3)2

PTHH: Ca(OH)2+ CO2 -> CaCO3 + H2O

x____________x________x(mol)

Ca(OH)2 + 2 CO2 -> Ca(HCO3)2

y________2y_______y(mol)

Ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,05\\x+2y=0,075\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,025\\y=0,025\end{matrix}\right.\)

=> m(kt)=mCaCO3=0,025.100=2,5(g)

b) V(CO2,tối đa)= 1,68(l)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
93-36 Bích Vân
Xem chi tiết
Ác Quỷ
Xem chi tiết
Dương Vũ Gia Hưng
Xem chi tiết
Hoàng Khánh
Xem chi tiết
Hi Hi
Xem chi tiết
Nhan Nhược Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngân
Xem chi tiết
Quân Trịnh
Xem chi tiết