Bài 25. Đa thức một biến

Quoc Tran Anh Le

Hãy liệt kê các hạng tử của đa thức \(B = 2{x^4} - 3{x^2} + x + 1\)

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 0:33

Các hạng tử của B là: 2x4; -3x2; x ; 1

Bình luận (0)
POP POP
19 tháng 9 lúc 0:33

Các hạng tử của đa thức: 2x4, -3x2, x và 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)