Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

nguyen thi khanh nguyen

hàm số y=\(\frac{2}{\cos\left(\pi x\right)}\) có y'(3) bằng ?

Nguyễn Việt Lâm
11 tháng 6 2020 lúc 21:50

\(y'=-\frac{2.\left(cos\pi x\right)'}{cos^2\left(\pi x\right)}=\frac{2\pi.sin\left(\pi x\right)}{cos^2\left(\pi x\right)}\)

\(\Rightarrow y'\left(3\right)=\frac{2\pi.sin\left(3\pi\right)}{cos^2\left(3\pi\right)}=\frac{2\pi.0}{1}=0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nanako
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
B.Trâm
Xem chi tiết
Ngô Chí Thành
Xem chi tiết
nguyen thi khanh nguyen
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
lu nguyễn
Xem chi tiết