Chương II- Động lực học chất điểm

Astiluna

Giúp mình giải câu 5:

cảm ơn ạ.

image

nguyễn thị hương giang
3 tháng 12 2021 lúc 7:40

undefined

Bình luận (0)
trương khoa
3 tháng 12 2021 lúc 7:43

Bình luận (0)
trương khoa
3 tháng 12 2021 lúc 7:56

< a, b chị Giang làm rồi nên bạn tham thảo của chị đó nhé >

Theo định luật II Niu tơn

\(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}=m\cdot\overrightarrow{a}\)

vì vật chuyển động thẳng đều nên a =0

Chiếu theo trục Oy : \(N=mg+sin30^0\cdot F_1=2000+\dfrac{F_1}{2}\)

Chiếu theo trục Ox : \(F-F_{ms}-F_1\cdot cos30^o=m\cdot a\Rightarrow600-0,2\cdot\left(2000+\dfrac{F_1}{2}\right)-F_1\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=200\cdot0\)

\(\Rightarrow F_1\approx207,033\left(N\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự