Chương II- Động lực học chất điểm

Astiluna

Giải câu 3 giúp mình.

mình cảm ơn nhiều. 

image

trương khoa
3 tháng 12 2021 lúc 7:07

<ko hiểu thì ib hỏi mình nha>

a,Thời gian rơi của vật là

\(t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=\sqrt{\dfrac{2\cdot125}{10}}=5\left(s\right)\)

Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất

\(v=gt=10\cdot5=50\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

b,Quãng đường vật rơi trong giây cuối là

\(\dfrac{1}{2}\cdot10t^2-\dfrac{1}{2}\cdot10\left(t-1\right)^2=25\Rightarrow t=3\left(s\right)\)

độ cao h là

\(s=\dfrac{1}{2}gt^2=\dfrac{1}{2}\cdot10\cdot3^2=45\left(m\right)\)

Bình luận (1)
Dzịt
3 tháng 12 2021 lúc 7:14

a. \(t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=\sqrt{\dfrac{2\cdot125}{10}}=5\left(s\right)\)

\(v^2=2gh\Rightarrow v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\cdot10\cdot125}=50\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

b. Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}h=s=\dfrac{gt^2}{2} \left(1\right)\\h'=s'=\dfrac{g}{2}\left(t-1\right)^2\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Delta h=h-h'=25\left(m\right)\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{gt^2}{2}-\dfrac{g}{2}\left(t^2-2t+1\right)=25\)

\(\Leftrightarrow gt-\dfrac{g}{2}=25\)

\(\Rightarrow t=\dfrac{25+5}{10}=3\left(s\right)\left(3\right)\)

\(Thay\left(3\right)in\left(1\right):h=\dfrac{10\cdot3^2}{2}=45\left(m\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự