Violympic toán 8

Hiền Nguyễn Thị

Giải Pt sau:

(x2+2x+1)/(x2+2x+2)+(x2+2x+2)/(x2+2x+3)=7/6


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh
Xem chi tiết
pham lan phuong
Xem chi tiết
Kiên Đặng
Xem chi tiết
Kaijo
Xem chi tiết
Thảo Vũ
Xem chi tiết
Hỏi Làm Gì
Xem chi tiết
phan thị thu hiền
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Hồng Phúc
Xem chi tiết