Violympic toán 9

Nguyễn Thu Ngà

giải phương trình \(x^2+\frac{81x^2}{\left(x+9\right)^2}=40\)

Nguyễn Việt Lâm
18 tháng 3 2019 lúc 4:54

ĐKXĐ: \(x\ne-9\)

\(x^2-\frac{18x^2}{x+9}+\frac{\left(9x\right)^2}{\left(x+9\right)^2}+\frac{18x^2}{x+9}-40=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{9x}{x+9}\right)^2+\frac{18x^2}{x+9}-40=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{x^2}{x+9}\right)^2+\frac{18x^2}{x+9}-40=0\)

Đặt \(\frac{x^2}{x+9}=a\Rightarrow a^2+18a-40=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a=2\\a=-20\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\frac{x^2}{x+9}=2\\\frac{x^2}{x+9}=-20\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x^2-2x-18=0\\x^2+20x+180=0\left(vn\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1+\sqrt{19}\\x=1-\sqrt{19}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Big City Boy
Xem chi tiết
Kim Taehyung
Xem chi tiết
Tứ Diệp Thảo
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Kim Taehyung
Xem chi tiết
Minecraftboy01
Xem chi tiết
Bùi Đức Anh
Xem chi tiết
dia fic
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Kim Hân
Xem chi tiết