Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 154
Số lượng câu trả lời 143
Điểm GP 37
Điểm SP 138

Người theo dõi (64)

kethattinhtrongmua
tronglahot
Ly Nguyễn
Heo dễ thương

Đang theo dõi (0)