Violympic toán 7

hạnh nguyễn thu

\(\dfrac{14^{16}.21^{32}.35^{48}}{10^{16}.15^{32}.7^{96}}\)

TÍNH

Nguyễn Lê Phước Thịnh
11 tháng 12 2022 lúc 0:26

\(=\dfrac{7^{16}\cdot2^{16}\cdot7^{32}\cdot3^{32}\cdot7^{48}\cdot5^{48}}{5^{16}\cdot2^{16}\cdot5^{32}\cdot3^{32}\cdot7^{96}}\)

\(=\dfrac{7^{96}\cdot2^{16}\cdot3^{32}\cdot5^{48}}{7^{96}\cdot2^{48}\cdot5^{48}}=\dfrac{3^{32}}{2^{32}}=1.5^{32}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Nhi
Xem chi tiết
Nakano Miku
Xem chi tiết
Nakano Miku
Xem chi tiết
Nakano Miku
Xem chi tiết
Trần Quý
Xem chi tiết
Đặng Quốc Huy
Xem chi tiết
Đặng Quốc Huy
Xem chi tiết
Trần Thị Phương Uyên
Xem chi tiết
Ozuka Kazuto
Xem chi tiết