Một số khái niệm cơ bản của tin học

ĐÁP ÁN VÒNG 2 CUỘC THI TIN HỌC LẦN 3:

Câu 1(2 điểm)

uses crt;

var a:array[1..100000]of int64;

i,n,x,dem:int64;

begin

clrscr;

readln(n,x);

for i:=1 to n do

read(a[i]);

dem:=0;

for i:=1 to n do

if x=a[i] then inc(dem);

writeln(dem);

readln;

end.

Câu 2(2 điểm)

uses crt;

var n,k,i,dem:int64;

a:array[1..1000000]of int64;

{-----------------chuong-trinh-con-quick-sort------------------------}

procedure qs(d,c:int64);

var i,j,x,tam:int64;

begin

i:=d;

j:=c;

x:=a[(i+j) div 2];

repeat

while a[i]<x do

inc(i);

while a[j]>x do

dec(j);

if i<=j then

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

inc(i);

dec(j);

end;

until i>j;

if d<j then qs(d,j);

if i<c then qs(i,c);

end;

{---------------chuong-trinh-chinh------------------}

begin

clrscr;

readln(n);

for i:=1 to n do

read(a[i]);

qs(1,n);

k:=a[n];

dem:=0;

for i:=1 to n do

if k=a[i] then inc(dem);

writeln(dem);

readln;

end.

Câu 3(2 điểm) Bài làm của bạn Hưng Nguyễn Thái

var a,b,c:int64;

begin

read(a,b,c);

if (a+b <= c) and ((c-a-b) mod 2 = 0) then write('Yes')

else write('No');

end.

Câu 4(6 điểm) Bài làm của bạn Quý Lương

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
int main()
{
    ios_base::sync_with_stdio(false); cout.tie(NULL);
    ll n, k;
    cin>>n>>k;
    ll d=__gcd(n, k);
    n/=d; k/=d;
    cout << n/k << '.';
    n=n%k*10;
    ll s=0, t=k;
    for (s; t%2==0 or t%5==0; s++) {
        if (t%2==0) t/=2;
        if (t%5==0) t/=5;
    }
    for (s; s>0; s--) {
        cout << n/k;
        n=(n%k) * 10;
    }
    if (t==1) cout << "(0)";
    else {
        ll r =10%t;
        for (s=1; r!=1; s++) r=r*10 % t;
        cout << '(';
        for (s; s>0; s--) {
            cout << n/k;
            n=(n%k)*10;
        }
        cout << ')';
    }
}

Câu 5(8 điểm) Bài làm của bạn Trần Nguyễn Đăng Dương

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
long long a[100001];
long long f[100001];
void ans(long long x)
{
    int dem=1;
    for (long long i=2;i*i<=x;i++)
        if (x%i==0)
        {
            f[dem]=i;
            if (i!=sqrt(x))
            {
                f[dem+1]=x/i; dem+=2;
            }
            else dem++;
        }
    f[dem]=x;
    sort(f+1,f+dem);
    for (int i=1;i<=dem;i++) cout<<f[i]<<endl;
}
int main()
{
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr); cout.tie(nullptr);
    cin>>n;
    for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
    long long gcd=abs(a[2]-a[1]);
    for (int i=3;i<=n;i++)
        gcd=__gcd(gcd,abs(a[i]-a[i-1]));
    ans(gcd);
}

Gút - boi :)) 🌌
21 tháng 7 lúc 21:03

dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bình luận (1)
Bá Hoàng
21 tháng 7 lúc 21:03

cmt đầu có được fan cứng không

Bình luận (1)
RedhoodVN/Dream
21 tháng 7 lúc 21:06

ai đúng hết hoặc nhiều thì chúc mừng

Bình luận (0)
Kazuha Toyama
21 tháng 7 lúc 21:27

what is this ???

Bình luận (2)

Nể bạn 19+

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

ĐÁP ÁN VÒNG 1 CUỘC THI TIN HỌC LẦN 3

Câu 1(2 điểm)

uses crt;

var n,dv,ch:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

if (0<=n) and (n<=19) then

begin

case n of

0: write('zero');

1: write('one');

2: write('two');

3: write('three');

4: write('four');

5: write('five');

6: write('six');

7: write('seven');

8: write('eight');

9: write('nine');

10: write('ten');

11: write('eleven');

12: write('twelve');

13: write('thirteen');

14: write('fourteen');

15: write('fifteen');

16: write('sixteen');

17: write('seventeen');

18: write('eighteen');

19: write('nineteen');

end;

end

else

begin

dv:=n mod 10;

ch:=n div 10;

case ch of 2:

write('twenty');

3: write('thirty');

4: write('forty');

5: write('fifty');

6: write('sixty');

7: write('seventy');

8: write('eighty');

9: write('ninety');

end;

if dv>0 then

begin

write('-');

case dv of 1:

write('one');

2: write('two');

3: write('three');

4: write('four');

5: write('five');

6: write('six');

7: write('seven');

8: write('eight');

9: write('nine');

end;

end;

end;

end.

Câu 2(2 điểm)

uses crt;

var a,b,t,bcnn:int64;

begin

readln(a,b);

bcnn:=a*b;

t:=b mod a;

while t<>0 do

begin

t:=a mod b;

a:=b;

b:=t;

end;

bcnn:=bcnn div a;

writeln(a,' ',bcnn);

readln;

end.

Câu 3(4 điểm)

uses crt;

var q,i:longint;

n:array[1..10] of longint;

begin

clrscr;

readln(q);

for i:=1 to q do

readln(n[i]);

for i:=1 to q do

begin

if (n[i] mod 4=0) and (n[i] mod 100<>0) then writeln('YES')

else if n[i] mod 400=0 then writeln('YES')

else writeln('NO');

end;

end.

Câu 4(2 điểm)

uses crt;

var n,p,x,dem:int64;

{----------------------chuong-trinh-con-tim-ucln---------------------}

function ucln(a,b:int64):int64;

var t:int64;

begin

t:=b mod a;

while t<>0 do

begin

t:=a mod b;

a:=b;

b:=t;

end;

ucln:=a;

end;

{---------------------chuong-trinh-chinh---------------------}

begin

readln(n,p);

dem:=0;

for x:=1 to n do

if ucln(x,n)=p then inc(dem);

writeln(dem);

end.

Câu 5(10 điểm) Bài làm của bạn @Hưng Nguyễn Thái

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define ll long long #define mod (ll)(1e7+7)

const ll N = 1000000;

ll lp[N+1];

vector<ll > pr;

void solve()

{ for (ll i=2; i<=N; ++i)

{ if (lp[i] == 0)

{ lp[i] = i; pr.push_back (i);

}

for (ll j=0; j<(ll )pr.size() && pr[j]<=lp[i] && i*pr[j]<=N; ++j)

lp[i * pr[j]] = pr[j];

}

}

ll po(ll a,ll n)

{ ll res=a, ans=1; while(n)

{ if(n%2) ans=ans*res%mod; res=res*res%mod; n/=2;

}

return ans;

}

ll aka(ll p, ll alpha)

{

if(alpha==0) return 1;

if(alpha==1) return (p+1);

if(alpha%2==1) return p*aka(p,alpha-1)+1;

if(alpha%2==0) return (po(p,alpha/2)+1)*(aka(p,alpha/2)-1)+1;

}

ll f(ll n)

{

ll tmp,i=0,so_mu,res=1;

while(pr[i]<=n)

{

tmp=pr[i];

so_mu=0;

while(tmp<=n)

{

so_mu = so_mu+ (n/tmp);

tmp=tmp*pr[i];

}

res=res*(so_mu+1)*(so_mu+2)/2%mod; i++;

}

return res;

}

int main(){ ll n,res; solve();

while(1)

{

cin>>n;

if(n==0) break;

res=f(n);

cout<<res<<'\n';

}

}

Đặng Lê Uyên Nhy

Câu 5: Giá trị của số 0001112là: ( lí giải cụ thể)
A. 29 B. 31 C. 32 D. 30
Câu 6: Bộ nhớ nào sẽ không còn dữ liệu khi ngắt nguồn điện của máy?
A. Bộ xử lí trung tâm
B. Bộ nhớ ngoài
C. ROM
D.RAM
Câu 8: Những hiểu biết về một thực thể nào đó được gọi là gì? ( lí giải cụ thể)

A. Thông tin
B. Đơn vị đo thông tin
C. Đơn vị đo dữ liệu
D. Dữ liệu
Câu 9 Mùi vị là thông tin dạng nào?( lí giải cụ thể)
A. Dạng âm thanh
B. Dạng hình ảnh
C Chưa có khả năng thu nhập
D. Dạng văn bản
Câu 13: Dạng dấu phẩy động của số: 1234.56 là:( lí giải cụ thể)
A. 12345x102 B. 1234,56 C. 0,0123456x105 D. 0,123456x104
Câu 16: Để biểu diễn số nguyên -103 máy tính dùng:( lí giải cụ thể)
A. 3 Byte B. 1 Byte C. 4 Bit D. 2 Byte
Câu 28: Xác định câu đúng trong các câu sau:( lí giải cụ thể)
A. 65535 byte= 64 KB B. 65536 byte= 64 KB C. 65535 byte= 65,5 KB D. 65537 byte= 64 KB
Câu 30: Byte là
A. Số lượng bit đủ để mã hóa được một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh
B. lượng thông tin 16 bit
C. một đơn vị đo dung lượng bộ nhớ của máy tính
D. Một đơn vị quy ước theo truyền thống để đo lượng thông tin
Câu 33: Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số ''2'' trong hệ thập phân? ( lí giải )
A. 00 B. 01 C. 10 D.11
Câu 34: số biểu diễn trong hệ nhị phân 010000112 có giá trị thập phân là:( lí giải cụ thể)
A. 6410 B. 6510 C. 6610 D. 6710
Câu 35: 1 MB bằng
A. 1000000 KB B. 1024 byte C. 1000 KB D. 1024x1024 byte
Câu 36: Một cuốn sách A gồm 200 trang( có hình ảnh) nếu lưu trữ trên đĩa mỗi trang chiếm khoảng 5 MB. Để chứa quyển sách đó cần ổ đĩa cứng có dung lượng tối thiểu là:( lí giải cụ thể)
A. 1 GB B. 500 MB C. 2 GB D. 10 GB
Câu 40: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau: ( lí giải cụ thể)
A. Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số từ 0 đến 9
B. Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số từ 0 đến 9 và 6 chữ cái A , B , C , D , E , F
C. Hệ thập lục phân sử dụng 2 chữ số từ 0 đến 1
D.Hệ thập lục phân sử dụng 7 chữ cái I , V , X , L , C , D , M
Câu 48 Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số ''3'' trong hệ thập phân ( lí giải cụ thể)
A. 10 B.11 C. 00 D. 01
Câu 49: Dãy 01( trong hệ nhị phân) biểu diễn số nào trong hệ thập phân:( lí giải cụ thể)
A. 3 B. 1 C.4 D. 2
MÌNH ĐANG RẤT CẦN MONG CÁC BẠN GIẢI CHO MÌNH VỚI

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN