Một số khái niệm cơ bản của tin học

Ħäńᾑïě 💔😭♏
Hôm kia lúc 11:56

fan cứng nè

Bình luận (2)

Các bạn tham gia cuộc thi nghiêm túc nha! Chúc các bạn làm bài thật tốt!

Bình luận (0)
Gút - boi :)) 🌌
Hôm kia lúc 12:20

chúc mừng nhá

Bình luận (2)

ĐÁP ÁN VÒNG 2 CUỘC THI TIN HỌC LẦN 3:

Câu 1(2 điểm)

uses crt;

var a:array[1..100000]of int64;

i,n,x,dem:int64;

begin

clrscr;

readln(n,x);

for i:=1 to n do

read(a[i]);

dem:=0;

for i:=1 to n do

if x=a[i] then inc(dem);

writeln(dem);

readln;

end.

Câu 2(2 điểm)

uses crt;

var n,k,i,dem:int64;

a:array[1..1000000]of int64;

{-----------------chuong-trinh-con-quick-sort------------------------}

procedure qs(d,c:int64);

var i,j,x,tam:int64;

begin

i:=d;

j:=c;

x:=a[(i+j) div 2];

repeat

while a[i]<x do

inc(i);

while a[j]>x do

dec(j);

if i<=j then

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

inc(i);

dec(j);

end;

until i>j;

if d<j then qs(d,j);

if i<c then qs(i,c);

end;

{---------------chuong-trinh-chinh------------------}

begin

clrscr;

readln(n);

for i:=1 to n do

read(a[i]);

qs(1,n);

k:=a[n];

dem:=0;

for i:=1 to n do

if k=a[i] then inc(dem);

writeln(dem);

readln;

end.

Câu 3(2 điểm) Bài làm của bạn Hưng Nguyễn Thái

var a,b,c:int64;

begin

read(a,b,c);

if (a+b <= c) and ((c-a-b) mod 2 = 0) then write('Yes')

else write('No');

end.

Câu 4(6 điểm) Bài làm của bạn Quý Lương

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
int main()
{
    ios_base::sync_with_stdio(false); cout.tie(NULL);
    ll n, k;
    cin>>n>>k;
    ll d=__gcd(n, k);
    n/=d; k/=d;
    cout << n/k << '.';
    n=n%k*10;
    ll s=0, t=k;
    for (s; t%2==0 or t%5==0; s++) {
        if (t%2==0) t/=2;
        if (t%5==0) t/=5;
    }
    for (s; s>0; s--) {
        cout << n/k;
        n=(n%k) * 10;
    }
    if (t==1) cout << "(0)";
    else {
        ll r =10%t;
        for (s=1; r!=1; s++) r=r*10 % t;
        cout << '(';
        for (s; s>0; s--) {
            cout << n/k;
            n=(n%k)*10;
        }
        cout << ')';
    }
}

Câu 5(8 điểm) Bài làm của bạn Trần Nguyễn Đăng Dương

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
long long a[100001];
long long f[100001];
void ans(long long x)
{
    int dem=1;
    for (long long i=2;i*i<=x;i++)
        if (x%i==0)
        {
            f[dem]=i;
            if (i!=sqrt(x))
            {
                f[dem+1]=x/i; dem+=2;
            }
            else dem++;
        }
    f[dem]=x;
    sort(f+1,f+dem);
    for (int i=1;i<=dem;i++) cout<<f[i]<<endl;
}
int main()
{
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr); cout.tie(nullptr);
    cin>>n;
    for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
    long long gcd=abs(a[2]-a[1]);
    for (int i=3;i<=n;i++)
        gcd=__gcd(gcd,abs(a[i]-a[i-1]));
    ans(gcd);
}

Gút - boi :)) 🌌
21 tháng 7 lúc 21:03

dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bình luận (1)
Bá Hoàng
21 tháng 7 lúc 21:03

cmt đầu có được fan cứng không

Bình luận (1)
RedhoodVN/Dream
21 tháng 7 lúc 21:06

ai đúng hết hoặc nhiều thì chúc mừng

Bình luận (0)
Hồng Phúc
21 tháng 7 lúc 11:18

1

Bình luận (1)
Hồng Phúc
21 tháng 7 lúc 11:18

2

Bình luận (0)
Hồng Phúc
21 tháng 7 lúc 11:18

3

Bình luận (0)
Gút - boi :)) 🌌
15 tháng 7 lúc 10:13

chúc mừng

Bình luận (0)

chúc mừng đã vượt qua vong một

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
15 tháng 7 lúc 10:32

chúc mùng các bạn

Bình luận (1)

ĐÁP ÁN VÒNG 1 CUỘC THI TIN HỌC LẦN 3

Câu 1(2 điểm)

uses crt;

var n,dv,ch:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

if (0<=n) and (n<=19) then

begin

case n of

0: write('zero');

1: write('one');

2: write('two');

3: write('three');

4: write('four');

5: write('five');

6: write('six');

7: write('seven');

8: write('eight');

9: write('nine');

10: write('ten');

11: write('eleven');

12: write('twelve');

13: write('thirteen');

14: write('fourteen');

15: write('fifteen');

16: write('sixteen');

17: write('seventeen');

18: write('eighteen');

19: write('nineteen');

end;

end

else

begin

dv:=n mod 10;

ch:=n div 10;

case ch of 2:

write('twenty');

3: write('thirty');

4: write('forty');

5: write('fifty');

6: write('sixty');

7: write('seventy');

8: write('eighty');

9: write('ninety');

end;

if dv>0 then

begin

write('-');

case dv of 1:

write('one');

2: write('two');

3: write('three');

4: write('four');

5: write('five');

6: write('six');

7: write('seven');

8: write('eight');

9: write('nine');

end;

end;

end;

end.

Câu 2(2 điểm)

uses crt;

var a,b,t,bcnn:int64;

begin

readln(a,b);

bcnn:=a*b;

t:=b mod a;

while t<>0 do

begin

t:=a mod b;

a:=b;

b:=t;

end;

bcnn:=bcnn div a;

writeln(a,' ',bcnn);

readln;

end.

Câu 3(4 điểm)

uses crt;

var q,i:longint;

n:array[1..10] of longint;

begin

clrscr;

readln(q);

for i:=1 to q do

readln(n[i]);

for i:=1 to q do

begin

if (n[i] mod 4=0) and (n[i] mod 100<>0) then writeln('YES')

else if n[i] mod 400=0 then writeln('YES')

else writeln('NO');

end;

end.

Câu 4(2 điểm)

uses crt;

var n,p,x,dem:int64;

{----------------------chuong-trinh-con-tim-ucln---------------------}

function ucln(a,b:int64):int64;

var t:int64;

begin

t:=b mod a;

while t<>0 do

begin

t:=a mod b;

a:=b;

b:=t;

end;

ucln:=a;

end;

{---------------------chuong-trinh-chinh---------------------}

begin

readln(n,p);

dem:=0;

for x:=1 to n do

if ucln(x,n)=p then inc(dem);

writeln(dem);

end.

Câu 5(10 điểm) Bài làm của bạn @Hưng Nguyễn Thái

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define ll long long #define mod (ll)(1e7+7)

const ll N = 1000000;

ll lp[N+1];

vector<ll > pr;

void solve()

{ for (ll i=2; i<=N; ++i)

{ if (lp[i] == 0)

{ lp[i] = i; pr.push_back (i);

}

for (ll j=0; j<(ll )pr.size() && pr[j]<=lp[i] && i*pr[j]<=N; ++j)

lp[i * pr[j]] = pr[j];

}

}

ll po(ll a,ll n)

{ ll res=a, ans=1; while(n)

{ if(n%2) ans=ans*res%mod; res=res*res%mod; n/=2;

}

return ans;

}

ll aka(ll p, ll alpha)

{

if(alpha==0) return 1;

if(alpha==1) return (p+1);

if(alpha%2==1) return p*aka(p,alpha-1)+1;

if(alpha%2==0) return (po(p,alpha/2)+1)*(aka(p,alpha/2)-1)+1;

}

ll f(ll n)

{

ll tmp,i=0,so_mu,res=1;

while(pr[i]<=n)

{

tmp=pr[i];

so_mu=0;

while(tmp<=n)

{

so_mu = so_mu+ (n/tmp);

tmp=tmp*pr[i];

}

res=res*(so_mu+1)*(so_mu+2)/2%mod; i++;

}

return res;

}

int main(){ ll n,res; solve();

while(1)

{

cin>>n;

if(n==0) break;

res=f(n);

cout<<res<<'\n';

}

}

Nhìn dài quá

Bình luận (4)
HT2k02
15 tháng 7 lúc 6:11

dùng cả vector lận, hơi căng

 

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě 💔😭♏
15 tháng 7 lúc 6:24

dài quá oho

Bình luận (0)
Tran Nguyễn Đăng Dương
14 tháng 7 lúc 11:30

Nếu bây giờ mình nói cái kì thi này unfair đến mức nào thì chắc ko thi nữa luôn nên thôi

Comment 1

Bình luận (0)
Tran Nguyễn Đăng Dương
14 tháng 7 lúc 11:30

Comment 2, anh Thịnh bắt comment 5 lần, ko hiểu vì sao

Bình luận (0)
Tran Nguyễn Đăng Dương
14 tháng 7 lúc 11:31

Comment 3, đọc comment 2 để hiểu lí do spam

Bình luận (0)
Ở đây có bán nỗi buồn
12 tháng 7 lúc 2:13

Góp ý chút ngta tl quá 3p thì bạn không nên vào tl.

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě 💔😭♏
12 tháng 7 lúc 2:55

Chán ghê đoán trượt rùi 

Bình luận (1)

[MINAGAME DỰ ĐOÁN TRẬN CHUNG KẾT NỘI DUNG ĐƠN NAM GIẢI QUẦN VỢT WIMBLEDON 2021]

Xin chào các bạn, theo như mình được biết thì các bạn đã hoàn thành xong các kì thi quan trọng trong mùa hè năm nay đúng không ạ?

Và nếu những bạn nào yêu thích bộ môn quần vợt thì trong ngày hôm nay sẽ không thể bỏ qua trận chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt Wimbledon 2021 giữa tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và tay vợt Marteo Berrettini sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay theo giờ Việt Nam, và sẽ được trực tiếp trên kênh Thể thao TV. 

Thể thức Minigame: 

-Các bạn sẽ dự đoán tỉ số chung cuộc của trận đấu, tỉ số các set lần lượt là bao nhiêu.

Vd: Djokovic 3-0 Berrettini(6-3; 6-3; 6-4) 

-Mỗi bạn chỉ được dự đoán 1 lần duy nhất

-Thời gian từ lúc này cho đến 20h ngày 11/7/2021

-Mọi dự đoán sau 20h tối nay đều sẽ bị coi là không hợp lệ

Phần thưởng:

Sẽ chỉ có 1 giải thưởng duy nhất dành cho bạn nào đoán đúng kết quả trận đấu(người chiến thắng, tỉ số chung cuộc và tỉ số các set) và nhanh nhất. Nếu trong trường hợp không có bạn nào đoán đúng thì bạn có dự đoán gần đúng nhất sẽ giành giải thưởng. Giải thưởng sẽ là 10GP.

NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI TỔ CHỨC CÁ ĐỘ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Ở DƯỚI BÀI POST NÀY. BẠN NÀO TỔ CHỨC CÁ ĐỘ SẼ BỊ BAN NICK NGAY LẬP TỨC.

Cuối cùng, thay mặt BTC mình xin cảm ơn tất cả mọi người. Mong rằng minigame sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

OH-YEAH^^
11 tháng 7 lúc 15:20
Bình luận (0)
Lazyboy
11 tháng 7 lúc 15:21

đoán thế khó lắm

Bình luận (0)
Gút - boi :)) 🌌
11 tháng 7 lúc 15:21

Djokovic 2-1 Berrettini(6-7; 5-4; 6-3) 

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
8 tháng 7 lúc 12:04

Bản thân mình cũng học chuyên Tin nhưng lại không mạnh về Pascal, thôi thì xem những bạn khác trổ tài vậy :3

Bình luận (8)
Nguyễn Hoài Đức CTVVIP
8 tháng 7 lúc 11:55

Nghe hay quá cảm ơn đã nới cho tớ biết thi thử lun nếu cậu cũng thi thì chúc cậu thi tốt nhé !!   Tick mình nhé hihihi

Bình luận (0)
Gút - boi :)) 🌌
8 tháng 7 lúc 12:23

thôi, ngu tin lắm

Bình luận (3)

Thông báo về việc mở cuộc thi Tin Học lần 3-hè năm 2021

Được sự đồng ý của thầy Phynit, mình xin được tổ chức cuộc thi Tin Học lần 3-hè năm 2021 nhằm tạo thêm một sân chơi thật bổ ích trong trang web Hoc24.vn

1: Đối tượng tham gia: là các bạn học sinh từ lớp 6 trở lên có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++

2: Thể lệ và luật thi:

-Mỗi bài thi sẽ có tối đa 20 điểm, trong mỗi vòng thi chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất

-Có 3 vòng thi

+Vòng 1-Vòng sơ loại: Dự kiến diễn ra từ 8h ngày 8/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021. Chọn ra ít nhất 10 bạn có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng bán kết(10 bạn này phải có điểm số trên 0, nếu có ít hơn 10 bạn thì sẽ lấy những bạn có điểm số trên 0 để vào vòng sau).

+Vòng 2-Vòng bán kết: Dự kiến diễn ra từ 8h ngày 15/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021. Chọn ra ít nhất 5 bạn có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng chung kết.(5 bạn này phải có điểm số trên 0, nếu có ít hơn 5 bạn thì sẽ lấy những bạn có điểm số trên 0 để vào vòng sau).

+Vòng 3-Vòng chung kết: Dự kiến diễn ra từ 8h ngày 22/7/2021 đến hết ngày 27/7/2021. Chọn ra 3 bạn có điểm số cao nhất để trao giải thưởng chung cuộc.

-Nội dung: Đề thi sẽ có 70% cơ bản, 30% nâng cao

-Các bạn không được sử dụng tệp ở tất cả các câu hỏi mà chỉ được nhập dữ liệu vào từ bàn phím.

-Dự kiến: 1 đề ở vòng 1, 1 đề ở vòng 2, 1 đề ở vòng 3.

-Phần mềm hỗ trợ:

+Free Pascal(Link tải: https://download.com.vn/free-pascal/download)

+Turbo Pascal(Link tải: https://download.com.vn/pascal/download)

+Code Block(Link tải: https://download.com.vn/code-blocks-122619)

-Nộp bài:

+Có thể gửi bài làm bằng cách nhập từ bàn phím

+Có thể gửi từ giấy(1)

+Có thể gửi trực tiếp bài làm bằng chương trình(2)

Yêu cầu đối với trường hợp (1) và (2) là phải chụp rõ hình

-Giải thưởng:

+Giải nhất: 50GP và 100 coin

+Giải nhì: 30GP và 75 coin

+Giải ba: 20GP và 60 coin

Xin chúc tất cả các bạn có một cuộc thi thành công!

Các bạn ơi, từ giờ đến khi bắt đầu cuộc thi còn 3 ngày nữa. Mong các bạn sẽ chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi. Mình biết rằng tuy thời gian khá gấp những mình vẫn hy vọng rằng các bạn sẽ chuẩn bị thật tốt để đạt được thành tích cao nhất trong cuộc thi này!

Xin chúc tất cả các bạn may mắn!

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
6 tháng 7 lúc 0:08

Ghê quá các pro tin=)))...Mình ủng hộ nhưng mình rút luiii nha=))

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
6 tháng 7 lúc 0:31

Một cuộc thi Tin học, rất đáng được mong chờ đây. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!

Bình luận (5)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN