Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 519
Điểm GP 119
Điểm SP 685

Người theo dõi (89)

Đang theo dõi (0)