Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 956
Điểm GP 168
Điểm SP 1072

Người theo dõi (114)

Đang theo dõi (2)

Tiểu Linh Linh
ngAsnh

Câu trả lời:

B

Câu trả lời:

D

Câu trả lời:

A