Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Trần Cristiano

Chứng minh: \(\sqrt{5\sqrt{5\sqrt{5\sqrt{5...\sqrt{5}}}}}+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6...+\sqrt{6}}}}}}\le8\) có 2018 dấu căn ở mỗi hạng tử


Các câu hỏi tương tự
Ngoc An Pham
Xem chi tiết
Ngoc An Pham
Xem chi tiết
Nozomi Judo
Xem chi tiết
Thái Viết Nam
Xem chi tiết
Thái Viết Nam
Xem chi tiết
Hye Kyo Song
Xem chi tiết
Bao Gia
Xem chi tiết
Tuyền Lê
Xem chi tiết
Qúy Công Tử
Xem chi tiết