Đọc hiểu văn bản: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ

Thảo Phương

Chú ý các từ ngữ chỉ thời gian, địa điểm, tương quan lực lượng giữa ta và địch