Chương I: VÉC TƠ

A Lan

Cho tam giác ABC, M là một điểm bất kì . Tìm GTNN của biểu thức: \(P=MA^2+MB^2+MC^2\)

Muốn Một Cái Tên Dài Như...
12 tháng 3 2019 lúc 21:41

\(P=MA^2+MB^2+MC^2=\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA}\right)^2+\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB}\right)^2+\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GC}\right)^2=3\overrightarrow{MG}^2+\overrightarrow{GA}^2+\overrightarrow{GB}^2+\overrightarrow{GC}^2+2.\overrightarrow{MG}.\left(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}\right)=3MG^2+GA^2+GB^2+GC^2\ge GA^2+GB^2+GC^2\)

Dấu "=" xảy ra <=> M \(\equiv\) G

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Không Biết Gì
Xem chi tiết
Nguyệt Kha
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Hân
Xem chi tiết
Nhật Đăng
Xem chi tiết
Queen Material
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Vân Trần Thị
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Hân
Xem chi tiết
Cathy Trang
Xem chi tiết