Ôn tập toán 6

Nguyễn Khánh Duyên

Cho p/s:

A= \(\frac{2x-1}{x+1}\)

Tìm x thuộc Z để A thuộc Z. Giải nhanh giúp tớ với!

Trần Việt Linh
3 tháng 9 2016 lúc 21:07

\(A=\frac{2x-1}{x+1}=\frac{2\left(x+1\right)-3}{x+1}=2-\frac{3}{x+1}\)

Vậy để \(A\in Z\) thì \(x+1\inƯ\left(3\right)\)

Mà Ư(3)={1;-1;3;-3}

=>x+1={-1;1;3;-3}

+) x+1=-1<=>x=-2(tm)

+)x+1=1<=>x=0(tm)

+)x+1=3<=>x=2(tm)

+)x+1=-3<=>x=-4(tm)

Vậy x={-4;-2;0;2}

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Tú
3 tháng 9 2016 lúc 21:17

Giải( làm lại ):
Để A thuộc Z thì \(2x-1⋮x+1\)

Ta có:

\(2x-1⋮x+1\)

\(\Rightarrow\left(2x+2\right)-3⋮x+1\)

\(\Rightarrow2\left(x+1\right)-3⋮x+1\)

\(\Rightarrow-3⋮x+1\)

\(\Rightarrow x+1\in\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

+) \(x+1=1\Rightarrow x=0\)

+) \(x+1=-1\Rightarrow x=-2\)

+) \(x+1=3\Rightarrow x=2\)

+) \(x+1=-3\Rightarrow x=-4\)

Vậy \(x\in\left\{0;-2;2;-4\right\}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Tú
3 tháng 9 2016 lúc 21:07

Giải:

Để A thuộc Z thì \(2x-1⋮x+1\)

Ta có:

\(2x-1⋮x+1\)

\(\Rightarrow\left(2x+2\right)-1⋮x+1\)

\(\Rightarrow2\left(x+1\right)-1⋮x+1\)

\(\Rightarrow-1⋮x+1\)

\(\Rightarrow x+1\in\left\{\pm1\right\}\)

+) \(x+1=1\Rightarrow x=0\)

+) \(x+1=-1\Rightarrow x=-2\)

Vậy x = 0 hoặc x = -2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh Duyên
Xem chi tiết
Hồng Minh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Hồng Minh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Lương Nhất Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Duyên
Xem chi tiết
phạm phương thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Duyên
Xem chi tiết
Ngô Tấn Đạt
Xem chi tiết