Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a khác 0)

Lê Thụy Sĩ

Cho Parabol (P): \(y=\frac{1}{2}x^2\)và đường thẳng (d): \(y=2mx+4\).

a) Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m.

b) Gọi x1, x2 là hoành độ các giao điểm của (d) và (P). Tìm số dương m để \(|x1|+2|x2|=8\)

Hoàng Tử Hà
27 tháng 5 2019 lúc 18:45

Hỏi đáp Toán

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Khánh Ly
Xem chi tiết
Trần Lê Khánh Huyền
Xem chi tiết
Nhất Trần Đỗ
Xem chi tiết
thu hà
Xem chi tiết
Mít Ngọc
Xem chi tiết
Lê Thụy Sĩ
Xem chi tiết
caybutchi1102
Xem chi tiết
tram cam len
Xem chi tiết
Dũng Nguyễn tiến
Xem chi tiết