Bài 25. Đa thức một biến

Quoc Tran Anh Le

Cho biết hệ số và bậc của mỗi đơn thức sau:

a) 2.x6;             b) \( - \dfrac{1}{5}.{x^2}\)     c) -8;    d) 32.x

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 0:30

a) Hệ số: 2

Bậc: 6

b) Hệ số:\( - \dfrac{1}{5}\)

Bậc: 2

c) Hệ số: -8

Bậc: 0

d) Hệ số: 9 ( vì 32 = 9)

Bậc: 1

Chú ý: Đơn thức chỉ gồm số thực khác 0 có bậc là 0

Bình luận (2)

a, Hệ số 2, bậc 6

b, Hệ số -1/5 và bậc 2

c, Hệ số -8, bậc 0

d, Hệ số 32, bậc 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)