Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Lục Băng
Cho 2 điện tích điểm : q1=0,5.10^9C ; q2=-0,5.10^-9C đặt cố định tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau 6cm. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M thuộc đường trung trực của AB cách trung điểm AB 1 đoạn 4cm là
Hoàng Tử Hà
2 tháng 1 2021 lúc 17:00

\(E=\dfrac{k\left|q\right|}{r^2}\)

\(r=\sqrt{\left(\dfrac{AB}{2}\right)^2+0,04^2}=\sqrt{0,03^2+0,04^2}=0,05\left(m\right)\)

\(\Rightarrow E_1=\dfrac{k\left|q_1\right|}{r^2};E_2=\dfrac{k\left|q_2\right|}{r^2}\)

Gọi alpha là góc hợp bởi phương của cường độ điện trường do điện tích 1 t/d lên M với phương thẳng đứng

\(\Rightarrow\sin\alpha=\dfrac{3}{5}\Rightarrow\alpha=...\)

\(\Rightarrow\left(\widehat{E_1;E_2}\right)=180^0-2\alpha=...\)

\(\Rightarrow E_M=E_1^2+E_2^2+2E_1E_2\cos\left(\widehat{E_1E_2}\right)=...\left(V/m\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tuyết Nhungg
Xem chi tiết
Khánh Vân
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết
ha ha
Xem chi tiết
Xuân Linh
Xem chi tiết
Ngọc Lý
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
PK XD
Xem chi tiết
Vương Hạ Uyên
Xem chi tiết