Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

PK XD

Cho hai điện tích q1 = 4.10-10 C; q= - 4.10-10 C đặt tại A, B trong không khí, AB = 2 cm. Xác định vector cường độ điện trường E tại:

a) Trung điểm H của AB.

b) Điểm M cách A 1 cm, cách B 3 cm.

(Cảm ơn mn!)


Các câu hỏi tương tự
Jonit Black
Xem chi tiết
11A5_1. Anh Lan
Xem chi tiết
Tuyết Nhungg
Xem chi tiết
Hông Loan
Xem chi tiết
Hông Loan
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kiều Duyên
Xem chi tiết
Thiên Hàn
Xem chi tiết
Ngọc Lý
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết