Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Thiên Hàn

Câu 7: Hai điện tích điểm q1 = 10-8 C và q2 = 6,4.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí. a)Tìm cường độ điện trường tại điểm C sao cho AC = 2 cm, CB = 8 cm b)Tìm cường độ điện trường tại điểm M sao cho AC = 2 cm, CB = 12 cm c)Tìm cường độ điện trường tại điểm M sao cho AC = 6 cm, CB = 8 cm d)Tìm cường độ điện trường tại điểm C sao cho AC = 5 cm, CB = 5 cm


Các câu hỏi tương tự
Jonit Black
Xem chi tiết
Hông Loan
Xem chi tiết
Mint Mint
Xem chi tiết
Hông Loan
Xem chi tiết
Hoàng Nhật Minh
Xem chi tiết
11A5_1. Anh Lan
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết
Vương Hạ Uyên
Xem chi tiết