Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Thi Van Thu Duong
Xem chi tiết
Phan Anh Tú
Xem chi tiết

Ta có:

\(E=\frac{F}{q}=k.\frac{\left|Q\right|}{\varepsilon.r^2}=72.10^3\) V/m

Bình luận (0)
Phan Anh Tú
Xem chi tiết
♠ ♡ Nhật An ♣ ♤
1 tháng 7 2016 lúc 16:24

Tóm tắt:
Vo=30km/h=10m/s
S=20m
V=0
a) Chọn trục ox trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của xe, chiều dương hướng theo chiều chuyển động, mốc thời gian là lúc xe bắt đầu hãm phanh. Công thức liên hệ giữa quãng đường đi được với gia tốc và vận tốc bằng:
V^2 - Vo^2= 2aS
<=> -100=2a.20
<=>a=-2,5 (m/s^2)
b) Thời gian hãm phanh:
Ta có: a=(V-Vo)/t
<=>t=(V-Vo)/a
<=>t=(0-10)/(-2,5)
<=>t=4 (s)

Bình luận (0)

ta có v= 36 km/h = 10m/s ; v = o; s = 20m

a) Áp dụng công thức 2as = v- v0 

=> a =  =  = -2,5 m/s2.

b) Áp dụng công thức v =  v0 + at

=> t = 

=> t =  = 4 s

=> t  = 4 s.

Bình luận (0)
Hoàng Thiên Huệ
Xem chi tiết
ongtho
18 tháng 7 2016 lúc 10:39

Cường độ điện trường

Bình luận (0)
Hoàng Thiên Huệ
Xem chi tiết
trịnh mai anh
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Trần Hoàng Sơn
31 tháng 8 2016 lúc 9:00

+ - A B C q1 q2 E1 E2 E

Nhận xét: Do \(AB^2=AC^2+BC^2\) nên tam giác ABC vuông tại C.

Điện trường tổng hợp tại C là: \(\vec{E}=\vec{E_1}+\vec{E_2}\)

Suy ra độ lớn: \(E=\sqrt{E_1^2+E_2^2}\)   (*) (do \(\vec{E_1}\) vuông góc với \(\vec{E_2}\) )

\(E_1=9.10^9.\dfrac{16.10^{-8}}{0,04^2}=9.10^5(V/m)\)

\(E_1=9.10^9.\dfrac{9.10^{-8}}{0,03^2}=9.10^5(V/m)\)

Thay vào (*) ta được \(E=9\sqrt2.10^5(V/m)\)

Bình luận (3)
Bình Trần Thị
Xem chi tiết