Chương 1. Nguyên tử

trâm lê

Câu 6: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 30. Trong đó số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện. Tìm tên nguyên tố?

Nguyễn Trần Thành Đạt
8 tháng 9 2021 lúc 15:33

\(\left\{{}\begin{matrix}P+N+E=30\\\left(P+E\right)=2.N\\P=E\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}P+N+E=30\\P=E=N\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow3P=30\Leftrightarrow P=10\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}P=10\\E=10\\N=10\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow Z=10\\ \Rightarrow Nguyên.tố:Neon\left(Z_{Ne}=10\right)\)

Bình luận (0)
Edogawa Conan
8 tháng 9 2021 lúc 15:36

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}p+e+n=30\\p=e\\p+e=2n\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}n=10\\p=e=10\end{matrix}\right.\)

⇒ Nguyên tố đó là neon (Ne)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trâm lê
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Võ Việt
Xem chi tiết
bfshjfsf
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Hanh Nguyen Hieu
Xem chi tiết
34-Nguyễn Hoàng Tâm
Xem chi tiết
Phu Dang
Xem chi tiết