Chương 1. Nguyên tử

trâm lê

Câu 5: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 115. Trong đó số hạt không mang điện tích nhiều hơn số hạt mang điện tích dương là 10 hạt. Tìm p,e,n, A?

Nguyễn Trần Thành Đạt
8 tháng 9 2021 lúc 15:28

\(\left\{{}\begin{matrix}P+N+E=115\\P=E\\N-P=10\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2P+N=115\\N-P=10\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}P=E=35\\N=45\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow A=P+N=35+45=80\left(đ.v.C\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trâm lê
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
34-Nguyễn Hoàng Tâm
Xem chi tiết
bfshjfsf
Xem chi tiết
Lê Văn Hoàng
Xem chi tiết
Võ Việt
Xem chi tiết
Phu Dang
Xem chi tiết
HanVẩu là của HunMóm
Xem chi tiết