Phép nhân và phép chia các đa thức

Đặng Nguyệt

Câu 1: phân tích đa thức thành nhân tử
a, x3+ x2+x b, xy + y2-x-y
Câu 2: tìm x biết
a, 3x(x2-4)=0 b,2x2-x-6=0
Câu 3: tính giả thiết của đẳng thức
P=x(x-y)+y(x+y) tại x=6, y=-8
Câu 4: Tính chia
(x3+x2=2x):(x+2)

Nguyễn Nam
13 tháng 11 2017 lúc 20:23

2)

a) \(3x\left(x^2-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-2\right)\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}3x=0\\x-2=0\\x+2=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=2\\x=-2\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x=0;x=2vàx=-2\)

b) \(2x^2-x-6=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2-4x+3x-6=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2-4x\right)+\left(3x-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2x\left(x-2\right)+3\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(2x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-2=0\\2x+3=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\2x=-3\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=\dfrac{-3}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x=2vàx=\dfrac{-3}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Love Rrukk
Xem chi tiết
Phan van thach
Xem chi tiết
ILoveMath
Xem chi tiết
Nhung Nguyen
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết
lê phúc
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
Đặng Nguyệt
Xem chi tiết
Vương Quyền
Xem chi tiết