Ôn tập cuối năm phần số học

Lữ Lâm Nhàn

các giá trị a, b thỏa mãn \(\dfrac{a}{x+1}\) +\(\dfrac{b}{x-2}\)=\(\dfrac{32x-19}{x^2-x-2}\) với mọi giá trị của x≠2;x≠-1

Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 19:59

`a/(x+1)+b/(x-2)=(a(x-2)+b(x+1))/((x+1)(x-2))`

`=(ax-2a+bx+b)/(x^2-x-2)`

`=((a+b)x+(-2a+b))/(x^2-x-2)`

``

Theo đề bài: `((a+b)x+(-2a+b))/(x^2-x-2)=(32x-19)/(x^2-x-2)`

Đồng nhất hệ số ta được: `{(a+b=32),(-2a+b=-19):}` 

`<=>{(a+b=32),(2a-b=19):}`

`<=>{(3a=51),(a+b=32):}`

`<=>{(a=17),(17+b=32):}`

`<=>{(a=17),(b=15):}` 

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Nguyệt
Xem chi tiết
Đinh Cẩm Tú
Xem chi tiết
s e a n.
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Cộng sản MEME
Xem chi tiết
ZzHxHzZ
Xem chi tiết
Đinh Cẩm Tú
Xem chi tiết
Đinh Cẩm Tú
Xem chi tiết
ZzHxHzZ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)