Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

응웬 티 하이

Biết các số thực x,y thỏa mãn : x2+y2=1

Hãy CM: \(-\sqrt{2}\le x+y\le\sqrt{2}\)


Các câu hỏi tương tự
Phạm Trần Bảo Nguyên
Xem chi tiết
Nguị Ngọc Bích
Xem chi tiết
Yeutoanhoc
Xem chi tiết
Nguyễn Hàn Băng
Xem chi tiết
nguyen ngocphuongnguyen
Xem chi tiết
Lý Mẫn
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Tuyết Nung
Xem chi tiết
Lê Chính
Xem chi tiết
Bành thị Bèo
Xem chi tiết