Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Quoc Tran Anh Le

Bạn Hồng đã phát biểu: “4,1 lớn hơn 3,5. Vì thế – 4,1 cũng lớn hơn -3,5”.

Theo em, phát biểu của bạn Hồng có đúng không? Tại sao?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 20:08

Do \(4,1 > 3,5\) nên \( - 4,1 <  - 3,5\). Vì vậy phát biểu của bạn Hồng là sai.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 9 lúc 20:09

Phát biểu của bạn Hồng sai vì trên trục số, -3,5 ở gần 0 hơn là -4,1 nên -3,5>-4,1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)