Chương 1. Nguyên tử

trâm lê

Bài 1:

a) Tổng số hạt Proton, Nơtron và Electron của nguyên tử một nguyên tố là 21. Kí hiệu hóa học của nguyên tố trên ?

b) Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Số khối của nguyên tử là:

c) Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 16. Số khối của nguyên tử là:

d) Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử của một nguyên tố là 30. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 22 hạt. Số nơtron là ?


Các câu hỏi tương tự
trâm lê
Xem chi tiết
Võ Việt
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
bfshjfsf
Xem chi tiết
Huyenanhmobile39 Ok
Xem chi tiết
34-Nguyễn Hoàng Tâm
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Võ Việt
Xem chi tiết