Chương 1. Nguyên tử

Huyenanhmobile39 Ok

Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố Y là 18. Biết số proton bằng số nơtron. a. Tìm các hạt cấu tạo nên nguyên tử của nguyên tố Y b.Tính nguyên tử khối của Y.

Edogawa Conan
20 tháng 9 2021 lúc 10:34

a, Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}p+e+n=18\\p=e\\p=n\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=e=6\\n=6\end{matrix}\right.\)

b, \(NTK=p+n=6+6=12\left(đvC\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trâm lê
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Win_Tommy_Gulf War_
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Võ Việt
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
trâm lê
Xem chi tiết
Mull Null
Xem chi tiết