Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Cungoai2023

Ba nhóm học sinh có 39 em . Mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau . Nhóm một trồng trong 2 ngày ; nhóm hai trồng trong 3 ngày ; nhóm ba trồng trong 4 ngày . Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh

Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 12 2023 lúc 22:40

Gọi số học sinh của nhóm 1; nhóm 2; nhóm 3 lần lượt là a(bạn), b(bạn), c(bạn)

(Điều kiện: \(a,b,c\in Z^+\))

Vì mỗi nhóm phải trồng số cây như nhau mà nhóm 1 trồng xong trong 2 ngày, nhóm 2 trồng xong trong 3 ngày và nhóm 3 trồng xong trong 4 ngày nên ta có:

2a=3b=4c

=>\(\dfrac{2a}{12}=\dfrac{3b}{12}=\dfrac{4c}{12}\)

=>\(\dfrac{a}{6}=\dfrac{b}{4}=\dfrac{c}{3}\)

Ba nhóm học sinh có 39 bạn nên a+b+c=39

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{a}{6}=\dfrac{b}{4}=\dfrac{c}{3}=\dfrac{a+b+c}{6+4+3}=\dfrac{39}{13}=3\)

=>\(a=3\cdot6=18;b=3\cdot4=12;c=3\cdot3=9\)

Vậy: Số học sinh của nhóm 1; nhóm 2; nhóm 3 lần lượt là 18 bạn; 12 bạn; 9 bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chu Thij Thu
Xem chi tiết
Măm Măm
Xem chi tiết
Đỗ Thùy Dương
Xem chi tiết
-7E Kiều Anh
Xem chi tiết
hỏi làm gì
Xem chi tiết
Tuấn Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Huy
Xem chi tiết
Royal Wiliam
Xem chi tiết
Gia Bảo Nguyễn Trần
Xem chi tiết