Đại số lớp 7

Đào Ngọc Triệu

Ba bà mua 1 thúng cam. Bà thứ nhất mua 1/3 thúng và 8 trái, bà thứ nhì mua 1/3 thúng còn lại và 8 trái, bà thứ ba mua 1/3 thúng còn lại và 8 trái cuối cùng.Hỏi mỗi bà mua được bao nhiêu trái cam?
Giúp mik với ạ!!

Akai Haruma
25 tháng 5 lúc 17:01

Lời giải:

Gọi số trái cam ban đầu là $a$. 

Bà thứ nhất mua được: $\frac{1}{3}a+8$

Bà thứ hai mua được: (\frac{2}{3}a-8).\frac{1}{3}+8$=\frac{2}{9}a+\frac{16}{3}$
Bà thứ ba mua được: $(a-\frac{1}{3}a-8-\frac{2}{9}a-\frac{16}{3}).\frac{1}{3}+8=\frac{4}{27}a+\frac{32}{9}$

Theo bài thì: 

$a=\frac{a}{3}+8+\frac{2}{9}a+\frac{16}{3}+\frac{4}{27}a+\frac{32}{9}$

$\Rightarrow a=57$

Bà t1 mua được: $57:3+8=27$

Bà t2 mua được: $57.\frac{2}{9}+\frac{16}{3}=18$

Bà t3 mua được: $57-27-18=12$

Bình luận (0)
Akai Haruma
25 tháng 5 lúc 17:01

Lời giải:

Gọi số trái cam ban đầu là $a$. 

Bà thứ nhất mua được: $\frac{1}{3}a+8$

Bà thứ hai mua được: (\frac{2}{3}a-8).\frac{1}{3}+8$=\frac{2}{9}a+\frac{16}{3}$
Bà thứ ba mua được: $(a-\frac{1}{3}a-8-\frac{2}{9}a-\frac{16}{3}).\frac{1}{3}+8=\frac{4}{27}a+\frac{32}{9}$

Theo bài thì: 

$a=\frac{a}{3}+8+\frac{2}{9}a+\frac{16}{3}+\frac{4}{27}a+\frac{32}{9}$

$\Rightarrow a=57$

Bà t1 mua được: $57:3+8=27$

Bà t2 mua được: $57.\frac{2}{9}+\frac{16}{3}=18$

Bà t3 mua được: $57-27-18=12$

Bình luận (0)
 Akai Haruma đã xóa

Các câu hỏi tương tự