Phép nhân và phép chia các đa thức

Musion Vera

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia

a, (4x2 + 4xy + y2 ) : (2x+y)

b, (27x3+1) : (3x+1)

c, (x2 - 6xy + 9y2) : ( 3y-x)

d, (8x3-1) : (4x2+2x+1)

Khôi Bùi
30 tháng 9 2018 lúc 20:11

a ) \(\left(4x^2+4xy+y^2\right):\left(2x+y\right)\)

\(=\left(2x+y\right)^2:\left(2x+y\right)\)

\(=2x+y\)

b ) \(\left(27x^3+1\right):\left(3x+1\right)\)

\(=\left(3x+1\right)\left(9x^2-3x+1\right):\left(3x+1\right)\)

\(=9x^2-3x+1\)

c ) \(\left(x^2-6xy+9y^2\right):\left(3y-x\right)\)

\(=\left(x-3y\right)^2:\left(3y-x\right)\)

\(=\left(3y-x\right)^2:\left(3y-x\right)\)

\(=3y-x\)

d ) \(\left(8x^3-1\right):\left(4x^2+2x+1\right)\)

\(=\left(2x-1\right)\left(4x^2+2x+1\right):\left(4x^2+2x+1\right)\)

\(=2x-1\)

:D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Công Hiếu
Xem chi tiết
Vương Quyền
Xem chi tiết
lê phúc
Xem chi tiết
Trang Mai
Xem chi tiết
KF•Kien-NTM
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết
Vương Quyền
Xem chi tiết
Phan van thach
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết