Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 418
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (14)

Tendou Kazuto
Huy Ngô Tuấn
린 린
NgỌc

Đang theo dõi (4)


Musion Vera

Chủ đề:

Bài 2. Ấn Độ

Câu hỏi:

16        Vận động quần chúng tham gia quản lí, bảo vệ biên giới có nội dung gì?

A         Tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân cho khu vực biên giới

B         Thường xuyên nắm chắc tình hình biên giới

C         Giáo dục về ý thức độc lập dân tộc, tinh thần yêu nước cho nhân dân

D         Tăng cường vũ trang cho quần chúng nhân dân

17        nhà nước ta về bảo vệ biên giới quốc gia?

A         Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

B         Xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ của nhà nước và là

C         Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, giải quyết các vấn đề về biên giới

D         Phải tăng cường sức mạnh quân sự, sẵn sàng bảo vệ biên giới

18        Nước ta dùng phương pháp nào là chủ yếu để cố định đường biên giới quốc gia?

==========

6 Phòng ngừa tội phạm mang ý nghĩa?

A Bảo vệ tài sản của xã hội. B Tính mạng, sức khoẻ người dân.

C Kinh tế, chính trị xã hội sâu sắc. D Phẩm giá của mọi người dân.

14 Đặc điểm của tệ nạn xã hội?

A Coi thường các chuẩn mực đạo đức, xã hội và pháp luật, làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống.

B Phá vỡ tình cảm, hạnh phúc gia đình, phá hoại nhân cách, phẩm giá con người.

C Tồn tại và phát triển dưới nhiều hình thức; đối tượng tham gia rất đa dạng và phức tạp về thành phần.

D Ảnh hưởng đến kinh tế, sức khoẻ, năng suất lao động, làm băng hoại giống nòi dân tộc.

=======

1 Trong các loại tội phạm ở Việt Nam hiện nay, loại tội phạm nào chiếm tỷ lệ cao nhất?

A Tội phạm hình sự B Tội phạm ma túy

C Tội phạm kinh tế tham nhũng D Tội phạm công nghệ cao

Cơ quan chỉ đạo trực tiếp phòng chống tội phạm là?

A Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp B Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp

C Quốc hội, ủy ban nhân dân các cấp D Công an, Viện kiểm soát, Tòa án

6 Phòng ngừa tội phạm mang ý nghĩa?

A Bảo vệ tài sản của xã hội. B Tính mạng, sức khoẻ người dân.

C Kinh tế, chính trị xã hội sâu sắc. D Phẩm giá của mọi người dân.

14 Đặc điểm của tệ nạn xã hội?

A Coi thường các chuẩn mực đạo đức, xã hội và pháp luật, làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống.

B Phá vỡ tình cảm, hạnh phúc gia đình, phá hoại nhân cách, phẩm giá con người.

C Tồn tại và phát triển dưới nhiều hình thức; đối tượng tham gia rất đa dạng và phức tạp về thành phần.

D Ảnh hưởng đến kinh tế, sức khoẻ, năng suất lao động, làm băng hoại giống nòi dân tộc.

========

29 Một trong những biểu hiện về hậu quả của nghiện thuốc phiện là gì?

A Người gầy, nhưng đi đứng bình thường.

B Người gầy, nhưng đi đứng bình thường.

C Người béo phì, sợ nước, làm việc và vận động bình thường.

D Người phát triển bình thường, nhưng đi lại khó khăn.

=======

Biên giới nước ta trên biển tiếp giáp với QG và vùng lãnh thổ nào?

A Thái Lan, Indonesia, Philipin, Malaixia, Lào.

B Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philipin, Malaixia, Lào.

C Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philipin, Malaixia.

D Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philipin, Malaixia, Lào.