Đọc hiểu văn bản: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ

Thảo Phương

4. Vì sao thông tin cụ thể về Đợt 3 lại được in đậm?