Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Bình Trần Thị

2 điện tích q1=2×10-8C , q2=\(-8\times10^{-8}\)C đặt tại A , B trong không khí (AB=8cm) . Một điện tích q đặt tại C . Hỏi :

a) Điểm C ở đâu để q cân bằng ?

b) dấu và độ lớn của q để q1 và q2 cũng cân bằng ?


Các câu hỏi tương tự
Lê Huyền My
Xem chi tiết
Nguyễn Tú
Xem chi tiết
Huyền Diệu Nguyễn
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Ngô Chí Thành
Xem chi tiết
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết