Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Lưu Thị Thảo Ly
1 tháng 5 2017 lúc 14:10

a) Vì kiềm là một loại bazơ tan được trong nước nên tất cả các chất kiềm đều là baz ơ.

Thí dụ: NaOH, KOH, Ba(OH)2.

b) Vì không phảo mọi bazơ đều tan trong nước nên không phải tất cả các bazơ đều là chất kiềm.

Thí dụ: Các bazơ Cu(OH)2,Mg(OH)2, Fe(OH)3 ..không phải là chất kiềm.

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Trí Dũng
20 tháng 7 lúc 12:36

a) Tất cả các chất kiềm đều là bazơ.
CTHH: Ca(OH); NaOH; KOH.

b)Không phải tất cả các bazơ đều là chất kiềm, bởi vì bazơ bao gồm bazơ chất rắn và bazơ dung dịch.


 

Bình luận (0)
Lưu Thị Thảo Ly
1 tháng 5 2017 lúc 14:09

a) Tất cả các bazơ đều tác dụng với axit HCl:

Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + 2H2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

b) Chỉ có Cu(OH)2 là bazơ không tan nên bị nhiệt phân hủy:

Cu(OH)2 \(\underrightarrow{t^o}\) CuO + H2O

c) Những bazơ tác dụng với CO2 là NaOH và Ba(OH)2.

NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

d) Những bazơ đổi màu quỳ tím thành màu xanh là NaOH và Ba(OH)2.

Bình luận (0)
Quỳnh Như
16 tháng 7 2017 lúc 10:13

câu a, tất cả các bazơ đều tác dụng với axit clohiđric

\(Cu\left(OH\right)_2+2HCl->CuCl_2+2H_2O\)

\(Ba\left(OH\right)_2+2HCl->BaCl_2+2H_2O\)

\(NaOH+HCl->NaCl+H_2O\)

câu b, bị nhiệt phân hủy chỉ gồm các Bazơ không tan

\(Cu\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}CuO+H_2O\)

câu c, tác dụng với \(CO_{_{ }2}\) chỉ gồm các kiềm

\(Ba\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow BaCO_3+H_2O\)

\(2NaOH+CO_2\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

câu d, đổi màu quý tím thành xanh là tính chất riêng của kiếm : Ba ( OH )\(_2\) và NaOH

Bình luận (0)
Thư Bùi
21 tháng 6 2018 lúc 21:19

a. tất cả

Cu (OH)2 + 2HCl ➜ CuCl2 + 2H2O

NaOH +HCl ➞ NaCl + H2O

Ba (OH)2 +2HCl ➜ BaCl2 + 2H2O

b. chỉ có Cu (OH)2

Cu (OH)2 toCuO +H2O

c. chỉ có NaOH, Ba (OH)2

CO2 + 2 NaOH ➞ Na2CO3 +H2O

CO2 + Ba (OH)2 ➞ BaCO3 + H2O

d. chỉ có NaOH, Ba(OH)2

Bình luận (0)
Lưu Thị Thảo Ly
1 tháng 5 2017 lúc 14:07

Phương trình hóa học điều chế các dung dịch bazơ:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hoài Phương
25 tháng 7 2017 lúc 8:16

PTHH: Na2O + H2O -> 2NaOH
CaO + H2O -> Ca(OH)2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Nguyệt
2 tháng 5 2017 lúc 8:08

---Từ những chất có sẵn là Na2O, CaO, H2O------>bazơ

1:Na2O + H2O-------->2NaOH

2:CaO + H2O ------> Ca(OH)2

Bình luận (0)
Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:34

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Hai Binh
28 tháng 4 2017 lúc 19:33

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nguoi Ay
16 tháng 7 2017 lúc 13:33

a) PTHH: Na2O + H20 -> 2NaOH
số mol Na20 = 0,25 (mol)
=> số mol NaOH = 0,5 mol.
Nôngd độ mol NaOH = 0,5 / 0,5 = 1 M
b) PTHH: H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O
số mol H2SO4 = 1/2 số mol NaOH = 0,25 mol
C% H2SO4 = mH2SO4 / m ddH2SO4 . 100%
=> m ddH2SO4= 122,5 g
D=m/V => V= 107,5 ml

Bình luận (0)
Hà Phương Trần
22 tháng 10 2018 lúc 19:00

a) Phương trình hóa học:

Na2O+H2O→2NaOHNa2O+H2O→2NaOH

Ta có:

nNa2O=mM=15,5(46+16)=0,25(mol)nNaOH=2×0,25=0,5(mol)CMNaOH=nV=0,50,5=1(M)nNa2O=mM=15,5(46+16)=0,25(mol)nNaOH=2×0,25=0,5(mol)CMNaOH=nV=0,50,5=1(M)

b) Phương trình hóa học:

2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O0,5mol→0,25mol2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O0,5mol→0,25mol

nH2SO4=0,25mol→mH2SO4=n.M=0,25.98=24,5(g)mddH2SO4=mH2SO4C%.100%=24,520%.100%=122,5(g)mddH2SO4=d.V⇒V=mddd=122,51,14=107,5(ml)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN