Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 44
Số lượng câu trả lời 3480
Điểm GP 245
Điểm SP 3328

Người theo dõi (109)

Taylor BT
Demo:))
klinhh

Đang theo dõi (30)