Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 66
Điểm GP 7
Điểm SP 60

Người theo dõi (34)

Đang theo dõi (23)